PL191185B1

July 17, 2018 | Author: Anonymous | Category: Каталог , Без категории
Share Embed


Short Description

Download PL191185B1 ...

Description

RZECZPOSPOLITA POLSKA

(12)

OPIS PATENTOWY (19) PL

(11) (13)

(21) Numer zgłoszenia: 373722 (22) Data zgłoszenia: 29.01.1999 (62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(54)

191185 B1

(51) Int.Cl.

8

B01D 65/02 B01D 61/36

190030

Sposób zapobiegania zanieczyszczaniu się membran w trakcie ciągłego zatężania wodnych roztworów soli, zwłaszcza soli żelaza

(73) Uprawniony z patentu:

Politechnika Szczecińska,Szczecin,PL (43) Zgłoszenie ogłoszono:

31.07.2000 BUP 16/00

(72) Twórca(y) wynalazku:

Marek Gryta,Szczecin,PL Antoni Waldemar Morawski,Szczecin,PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

31.03.2006 WUP 03/06

(74) Pełnomocnik:

Zawadzka Renata, Dział Patentów i Transferu Technologii, Politechniki Szczecińskiej

PL 191185 B1

(57)

Sposób zapobiegania zanieczyszczaniu się membran w trakcie ciągłego zatężania wodnych roztworów soli, zwłaszcza soli żelaza, metodą destylacji membranowej, znamienny tym, że w trakcie trwania destylacji membranowej w zatężanym roztworze oraz w obiegu destylatu utrzymuje się pH mniejsze lub równe 3.

2

PL 191 185 B1

Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób zapobiegania zanieczyszczaniu się membran w trakcie zatężania wodnych roztworów soli, zwłaszcza soli żelaza. Znane sposoby zatężania roztworów polegają na ich ogrzewaniu bądź w aparatach wyparnych ze swobodnym krążeniem takich jak panwie, czy kotły, bądź w aparatach z cyrkulacją wymuszoną za pomocą pompy. Z literatury opisującej proces destylacji membranowej znana jest możliwość zatężania roztworów soli metodą destylacji membranowej. Metoda ta chociaż prostsza od metod tradycyjnych nie znajduje zastosowania w praktyce, gdyż w trakcie zatężania membrany ulegają zanieczyszczeniu rozdzielanymi substancjami, przez co maleje ich przepuszczalność. Zjawisko to prowadzi do spadku wydajności procesu, co jest jedną z głównych przyczyn ograniczających szerokie zastosowanie w praktyce procesów membranowych do zatężania wodnych roztworów. Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że wodne roztwory soli, zwłaszcza soli żelaza, zatęża się techniką destylacji membranowej przy czym w trakcie trwania destylacji membranowej w roztworze zatężanym oraz w obiegu destylatu utrzymuje się pH mniejsze lub równe 3, zakwaszając zatężany roztwór oraz wodę wypełniającą obieg destylatu roztworem kwasu siarkowego. Sposób według wynalazku eliminuje niekorzystne zjawisko osadzania się na powierzchni membran rozdzielanych substancji, zwłaszcza związków żelaza, a tym samym umożliwia zastosowanie w praktyce instalacji membranowej do oczyszczania szeregu roztworów odpadowych, zwłaszcza roztworów odpadowych zawierających sole żelaza. Sposób według wynalazku objaśniony jest bliżej w przykładzie wykonania. Przygotowano roztwór wyjściowy siarczanu żelaza o stężeniu 25 g Fe(II)/dm3. Instalację membranową napełniono roztworem wyjściowym i zatężano przez okres kilkudziesięciu godzin. Temperatura roztworu na wejściu do modułu wynosiła 353 K, a destylatu 293 K. Roztwór przed zatężaniem zakwaszono roztworem kwasu siarkowego tak aby jego pH = 3. Podobnie postąpiono z wodą wypełniającą obieg destylatu instalacji membranowej. Początkowy strumień destylatu wynosił 269 dm3/m2/dobę. Po uzyskaniu stężenia 173 g Fe(II)/dm3 proces zatężania przerwano, a roztwór z instalacji wymieniono na roztwór wyjściowy o stężeniu 25 g Fe(II)/dm3. Po wznowieniu procesu zatężania uzyskano strumień destylatu równy 268 dm3/m2/dobę.

Zastrzeżenie patentowe Sposób zapobiegania zanieczyszczaniu się membran w trakcie ciągłego zatężania wodnych roztworów soli, zwłaszcza soli żelaza, metodą destylacji membranowej, znamienny tym, że w trakcie trwania destylacji membranowej w zatężanym roztworze oraz w obiegu destylatu utrzymuje się pH mniejsze lub równe 3.

Departament Wydawnictw UP RP Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

View more...

Comments

Copyright © 2017 UPDOC Inc.