PL191361B1

July 17, 2018 | Author: Anonymous | Category: Каталог , Без категории
Share Embed


Short Description

Download PL191361B1 ...

Description

RZECZPOSPOLITA POLSKA

(12)

OPIS PATENTOWY

(19)

PL

(21) Numer zgłoszenia: 337296

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

191361 (13) B1 (11)

(51) Int.Cl.

8

B22C 3/00

(22) Data zgłoszenia: 17.12.1999

Sposób zabezpieczania powierzchni form i rdzeni odlewniczych przed penetracją wody

(54)

(73) Uprawniony z patentu:

ALSTOM POWER Sp. z o.o.,Warszawa,PL

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

18.06.2001 BUP 13/01

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

31.05.2006 WUP 05/06

(72) Twórca(y) wynalazku:

Henryk Niburski,Elbląg,PL Andrzej Bem,Elbląg,PL Józef Adam Zapalski,Elbląg,PL Jarosław Sus,Elbląg,PL Jacek Ronatowski,Elbląg,PL Wiesław Zadęcki,Zabrze,PL Jan Głownia,Kraków,PL

(74) Pełnomocnik:

Pęcina Józef, Kancelaria Patentowa

PL 191361 B1

(57)

Sposób zabezpieczania powierzchni form i rdzeni odlewniczych przed penetracją wody, znamienny tym, że na powierzchnię formy i/lub do masy formierskiej wprowadza się roztwory olejów silikonowych i/lub żywic silikonowych korzystnie z dodatkami dwuamidu kwasu węglowego i alkoholu izopropylowego.

2

PL 191 361 B1

Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób zabezpieczania powierzchni form i rdzeni przed penetracją wody, znajdujący zastosowanie w odlewnictwie. Masy formierskie i rdzeniowe posiadają rozwiniętą powierzchnię i strukturę porowatą związaną z koniecznością przepuszczania gazów, jakie powstają w trakcie kontaktu formy z ciekłym metalem. Gazy te powstają poprzez rozkład termiczny niektórych składników masy jak: spoiwa organiczne, węglany, tlenki. Bardzo niekorzystny wpływ w procesie zalewania wnęki formy ciekłym metalem ma woda, która w trakcie oczekiwania formy na zalanie kondensuje się na powierzchni formy, a następnie poprzez ciśnienie kapilarne penetruje w strefę przypowierzchniową formy. Przy zalewaniu formy podczas działania strumienia cieplnego, następuje przejście wody w fazę gazową prowadząc do destrukcji formy, a następnie do powstania powierzchniowych wad odlewniczych. W przypadku, gdy powierzchnie robocze form i rdzeni zabezpieczane są powłokami ochronnymi, działanie strumienia cieplnego a następnie przejście wody w fazę gazową, powoduje na granicy powierzchni formy i powłoki ochronnej wzrost ciśnienia pary wodnej i gazów, co prowadzi do zmniejszenia adhezji powłoki ochronnej do powierzchni formy. Istotą wynalazku jest wprowadzenie na powierzchnię formy i do masy formierskiej lub tylko do masy formierskiej, roztworów olejów silikonowych i/lub żywic silikonowych, korzystnie: z dodatkami dwuamidu kwasu węglowego i alkoholu izopropylowego. Forma pokryta powłoką ochronną o podanym składzie, lub forma, do której wprowadzono środek, w strefie przypowierzchniowej zostaje poddana obróbce powierzchni ziarn osnowy masy formierskiej oraz wprowadzeniu zarodków rodników hydrofobowych do składu powłok ochronnych, w wyniku, czego ciśnienie kapilarne zostaje ograniczone, retencja wody zmniejszona a kinetyka przemian fazowych ograniczona. Efektem tego jest zmniejszenie penetracji wody w strefę przypowierzchniową form i rdzeni odlewniczych oraz zmniejszenie kondensacji wody na powierzchni form i rdzeni, przed wypełnieniem wnęki formy ciekłym metalem. Sposób według wynalazku zmniejsza wpływ erozyjnego działania strumienia metalu na formę, w wyniku, czego otrzymany odlew charakteryzuje się zmniejszoną chropowatością i ilością wad powierzchniowych. Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w trzech przykładach wykonania zestawów różniących się ilością i rodzajem składników środka nanoszonego na powierzchnię formy lub wprowadzonego do masy formierskiej. W przypadku nanoszenia na powierzchnię formy, środek nanosi się w ilości 250 g/m2 pokrywając formę wykonaną z piasku chromitowego ze spoiwem alkidowym po jego utwardzeniu. P r z y k ł a d 1. Woda 100,0 części wagowych żywica silikonowa w roztworze wodorotlenku sodowego 3,5 części wagowych trójetanoloamina 0,5 części wagowych dwuamid kwasu węglowego 1,0 części wagowych dyspersja wodna oleju metylosilikonowego z dodatkiem 0,1 części wagowej alkoholu izopropylowego 2,0 części wagowych P r z y k ł a d 2. Woda 100,0 części wagowych żywica silikonowa w roztworze wodorotlenku sodowego 5,0 części wagowych P r z y k ł a d 3. Woda 100,0 części wagowych dyspersja oleju silikonowego z alkoholem izopropylowym o stężeniu substancji aktywnej 10% 10,0 części wagowych

Zastrzeżenie patentowe Sposób zabezpieczania powierzchni form i rdzeni odlewniczych przed penetracją wody, znamienny tym, że na powierzchnię formy i/lub do masy formierskiej wprowadza się roztwory olejów silikonowych i/lub żywic silikonowych korzystnie z dodatkami dwuamidu kwasu węglowego i alkoholu izopropylowego.

Departament Wydawnictw UP RP Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

View more...

Comments

Copyright © 2017 UPDOC Inc.