PL205900B1

July 17, 2018 | Author: Anonymous | Category: Каталог , Без категории
Share Embed


Short Description

Download PL205900B1 ...

Description

RZECZPOSPOLITA POLSKA

(12)

OPIS PATENTOWY

(19)

(21) Numer zgłoszenia: 375946

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: 28.06.2005

PL

205900 (13) B1 (11)

(51) Int.Cl. H01F 41/06 (2006.01) B65H 75/44 (2006.01) B65H 54/00 (2006.01)

Mechanizm wodzący nawijarki

(54)

(73) Uprawniony z patentu:

INSTYTUT WARZYWNICTWA IM. EMILA CHROBOCZKA, Skierniewice, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono:

08.01.2007 BUP 01/07

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:

(72) Twórca(y) wynalazku:

JAN DUDEK, Skierniewice, PL STANISŁAW KANISZEWSKI, Żyrardów, PL JÓZEF BABIK, Skierniewice, PL JACEK DYŚKO, Głuchów, PL

30.06.2010 WUP 06/10 (74) Pełnomocnik:

PL 205900 B1

rzecz. pat. Jarosław Danelski

2

PL 205 900 B1

Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest mechanizm wodzący nawijarki, mogący mieć zastosowanie w nawijarkach, w szczególności mechanicznych, o różnym przeznaczeniu, które stanowią samodzielne urządzenia lub są częścią określonej maszyny realizującej nawijanie jako jednej z operacji. Mogą to być przykładowo nawijarki kabli, węży, czy sznurka, wykonujące operację nawijania na elementy do konfekcjonowania tych wyrobów. Znane jest urządzenie wyprodukowane przez firmę Meteor z RFN do nawijania uzwojeń cewek indukcyjnych, przytoczone w stanie techniki polskiego opisu patentowego nr 136003, które to urządzenie zaopatrzone jest w dwie równoległe między sobą śruby pociągowe oraz w równoległe do nich wrzeciono, na którym mocowany jest karkas cewki. Na końcach obu śrub osadzona jest para kół zębatych, tworzących przekładnię zębatą. Jedna ze śrub napędzana jest poprzez inne przekładnie z silnika, zaś druga śruba, napędzana jest przy pomocy wymienionej przekładni zębatej. Znane według polskiego opisu patentowego nr 136003 urządzenie do nawijania uzwojeń cewek indukcyjnych posiada także dwie równoległe między sobą śruby pociągowe wchodzące jednymi końcami w zespół napędowy, stanowiący skrzynkę przekładniową. Na każdej ze śrub umieszczony jest wodzik z elektromagnesem, a między śrubami, równolegle do ich osi, znajduje się wałek wchodzący jednym końcem także w skrzynkę przekładniową, a na wałku osadzony jest suwliwie wodzik drutu zaopatrzony w odchylaną zworę w postaci płaskownika z tulejową końcówką osadzoną na wałku. Drugie końce śrub i wałka ułożyskowane są w boku urządzenia. Skrzynka przekładniowa zaopatrzona jest w programator elektroniczny, sterujący pracą urządzenia. Programator włącza raz jeden, raz drugi z elektromagnesów na śrubach pociągowych, co powoduje przesuw w prawo lub w lewo wodzika drutu osadzonego suwliwie na wałku. Drugie końce śrub wałka ułożyskowane są w boku urządzenia. Skrzynka przekładniowa zaopatrzona jest w programator elektroniczny, sterujący pracą urządzenia. Programator włącza raz jeden, raz drugi z elektromagnesów na śrubach pociągowych, co powoduje przesuw w prawo lub w lewo wodzika drutu osadzonego suwliwie na wałku. Mechanizm wodzący nawijarki według wynalazku charakteryzuje się tym, że zbudowany jest z szeregu zespołów skojarzonych ze sobą konstrukcyjnie i kinematycznie w logiczną całość, którą stanowią: czworokątna jednoobwodowa, płaska rama nośna z dwoma wysięgnikami kątownikowymi, łączonymi z nią rozłącznie, do zamocowania ramy nośnej w konstrukcji nośnej, na której osadzony jest mechanizm wodzący nawijarki, przy czym na podłużnicach ramy nośnej, od góry, zamocowany jest zespół wodzący zaopatrzony w głowicę wodzącą kinematycznie połączoną ze znanymi śrubami pociągowymi, zaś pionowo do boków podłużnic ramy nośnej podwieszony jest zespół przełączający, złożony z ceowego elementu prowadnicowego i podwieszonego do niego ceowego elementu ze ślizgiem, zaopatrzonego w ślizg dwuszczeblowy stały lub dwuszczeblowy z obrotowymi szczeblami, w tym jeden nieprzesuwny i jeden uchylny oraz rozłącznie połączoną z ceowym elementem prowadnicowym, z zachowaniem luzów eksploatacyjnych, ramkową prowadnicę pomocniczą o obrysie prostokąta, którego dłuższe boki stanowiące szczeble prowadzące są spięte prętami wychodzącymi długością poza obrys prostokąta po jednym z każdej strony, a przy tym podłużnice ramy nośnej i poprzeczki łącząca i zamykająca, jak również wysięgniki kątownikowe są elementami kątownikowymi tak usytuowanymi w ramie nośnej, że za wyjątkiem poziomej półki w poprzeczce zamykającej, ich poziome półki mają układ sufitowy i tworzą korzystną płaszczyznę montażową, a wysięgniki kątownikowe są mocowane w konstrukcji nośnej nierozłącznie lub rozłącznie, ale w sposób trwały, a ponadto znana napędzana śruba pociągowa po stronie napędu na długości gładkiej końcówki śruby pociągowej od oprawy łożyskowej do czoła tej końcówki posiada osadzone kolejno sprężynę śrubową, tulejową kołnierzową półkrzywkę kłową z zamocowanym do jej kołnierza kołem łańcuchowym i współpracującą z nią drugą tulejową półkrzywkę kłową zablokowaną na gładkiej końcówce śruby pociągowej przy pomocy dwóch śrub wkręcanych w gwintowane otwory wykonane w pobocznicy tulei półkrzywki, a poza tym głowica wodząca zbudowana jest z dwóch rozstawionych równolegle ścianek płytowych, skręconych śrubami przeprowadzonymi przez współosiowe otwory w ściankach, wykonane wzdłuż dwóch krawędzi i tulejki dystansowe wstawione między ścianki płytowe, z dwóch tulejowych przepustów z gniazdami przeprowadzonych przez otwory montażowe ścianek płytowych, z palca prowadzącego zamocowanego wahliwie między ściankami płytowymi na osi tulejkowej, umieszczonej w otworze palca i osadzonej swoimi czopami w grubości ścianek płytowych, dociśniętych dodatkowo śrubą i wprowadzonego swą górną częścią pomiędzy tulejowe przepusty w ich gniazda, a także z teowego wodzika rozprowadzającego, zamocowanego swoją poprzeczką pomiędzy ściankami płytowymi przy

PL 205 900 B1

3

pomocy śrub przeprowadzonych przez współosiowe otwory w ściankach płytowych i odpowiednie otwory w poprzeczce teowego wodzika rozprowadzającego, którego słupek ukształtowany jest jako widełka spięta na końcu przeciwnym do poprzeczki wodzika podwójnym, walcowym elementem ślizgowym z przepustem szczelinowym pośrodku, zaś ceowy element prowadnicowy zespołu przełączającego składa się z płytowych półek podwieszających o obrysie prostokąta ze ściętym narożem, zaopatrzonych w otwory do mocowania na podłużnicach ramy nośnej, związanych trwale środnikiem w postaci prowadnicy kątownikowej, w której pionowej półce wykonane są w rozstawieniu dwa wycięcia na przejście z niewielkim luzem dolnego końca palca prowadzącego w jego ruchu wzdłuż prowadnicy kątownikowej, a w pobliżu płytowych półek podwieszających do poziomej półki kątownikowej prowadnicy zamocowane są trwale dwa opory kątownikowe w tym jeden doczołowo poziomą półką do naroża kątowego prowadnicy kątownikowej, a drugi nakładkowo poziomą półką od dołu do poziomej półki kątownikowej prowadnicy, przy czym opory kątownikowe w pionowych półkach mają poziome podłużne otwory, a poza tym ceowy element ze ślizgiem posiada na końcach płaskownikowych półek podwieszających ścięcia, dzięki którym płaszczyzna wyznaczona przez ceowy obrys elementu jest pochylona względem poziomej półki kątownikowej prowadnicy tak, że środnik ceowego elementu ze ślizgiem w postaci tego właśnie ślizgu przesunięty jest w kierunku słupka teowego wodzika rozprowadzającego a poza tym palec prowadzący od góry ukształtowany jest w postaci widełki z dwoma rozstawionymi otworami w każdej ze ścianek widełki, w których to otworach przy pomocy sworzni zamontowane są ruchowo w przestrzeni widełki dwie półnakrętki specjalne z naciętym gwintem trapezowym, zwrócone półotworami gwintowanymi na zewnątrz obrysu widełkowej części palca prowadzącego, zaś od dołu ów palec posiada na dwóch zewnętrznych ściankach podcięcia w postaci odsadzeń o określonej długości i grubości, a w pozostałym materiale między odsadzeniami wykonane są dwa wcięcia szczelinowe kształtujące trzy zęby prowadzące o wysokości mniejszej od długości podcięć, przy czym płaszczyzny symetrii przesunięte przez środkowy ząb prowadzący i widełkowe wybranie są do siebie prostopadłe, a ponadto półnakrętka specjalna jest kostką o obrysie - w widoku w kierunku osi półotworu gwintowanego - prostokąta o łukowym jednym dłuższym boku w pobliżu, którego na osi symetrii kostki wykonany jest przelotowy otwór w grubości kostki do jej mocowania w widelce palca prowadzącego, a półotwór gwintowany usytuowany jest naprzeciw łukowego boku w grubości kostki przy czym na grubości kostki od łukowego boku w kierunku półotworu gwintowanego wykonane są dwa równoległe sfrezowania, których krawędź w pobliżu półotworu gwintowanego jest prostoliniowa i pochylona pod kątem do liniowego dłuższego boku tak, że po zsunięciu obydwóch półnakrętek półotworami tworzącymi obrys całego otworu utworzone jest odsadzenie od strony obydwóch płaszczyzn tworzących grubość półnakrętek o kształcie trapezu równoramiennego, którego boki obejmują obrys gwintu otworu a przy tym tulejowy przepust z gniazdem jest stopniowaną zewnętrznie tuleją z pogrubieniem symetrycznie położonym względem osi symetrii poprzecznej o długości równej rozstawowi ścianek płytowych głowicy wodzącej i gniazdem przelotowym w postaci wycięcia poprzecznie połowy pogrubienia z pozostawieniem mostka, zaś w czopach tulejowych tulejowego przepustu wykonane są wytoczenia o określonej długości na wtłoczenie tulejek - panewek, a poza tym ramkowa prowadnica pomocnicza połączona jest z ceowym elementem prowadnicowym w ten sposób, że pręty spinające szczeble prowadzące prowadnicy ramowej wsuwa się w otwory podłużne oporów kątownikowych tak, aby szczeble prowadzące obejmowały prowadnicę kątownikową z zazębionym z nią palcem prowadzącym głowicy wodzącej, nakłada się na wystające pręty spinające, posiadające gwintowane końcówki, pierścienie osadcze dolne, a na nich opiera się sprężyny śrubowe oraz zabezpiecza je przed zsunięciem nakrętkami po uprzednim założeniu pierścieni osadczych górnych i podkładek. Mechanizm wodzący nawijarki według wynalazku powiększa ilość rozwiązań takich mechanizmów, w których ważną rolę gra techniczna niezawodność, a wyniki pracy nie wymagają superprecyzji. W tym mechanizmie nie ma się, co praktycznie zepsuć z punktu widzenia konstrukcji. Przedmiot wynalazku objaśniony jest szczegółowo w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia mechanizm w widoku z tyłu, fig. 2 - w widoku bocznym oznaczonym jako A na fig. 1, fig. 3 - w widoku z góry oznaczonym jako B na fig. 1, fig. 4 - przekrój A-A oznaczony na fig. 1 obrazujący usytuowanie ramkowej prowadnicy pomocniczej połączonej z ceowym elementem prowadnicowym, fig. 5 - mechanizm w przekroju B-B oznaczonym na fig. 1 obrazującym konstrukcję głowicy wodzącej na tle pozostałych zespołów widocznych w rzucie bocznym, fig. 6 - w widoku z przodu kątowe wsporniki łożyskowe stanowiące komplet dla jednej strony ramy nośnej, fig. 7 - kątowy wspornik łożyskowy w widoku bocznym, fig. 8 i fig. 9 - śruby pociągowe, fig. 10 - w widoku z przodu ceowy element prowadnicowy z podwieszonym elementem ślizgowym, a fig. 11 - ich boczny widok, fig. 12 -

4

PL 205 900 B1

w widoku z przodu ramkową prowadnicę pomocniczą, fig. 13 - jej widok z góry, a fig. 14 - jej widok boczny, fig. 15 i fig. 18 - opory kątownikowe w widoku bocznym, a fig. 16 i fig. 17 - ich widoki w kierunku półek z podłużnymi otworami, fig. 19 - w widoku bocznym tulejową kołnierzową półkrzywkę kłową z zamocowanym do kołnierza kołem łańcuchowym, a fig. 20 - jej widok z tyłu bez koła łańcuchowego, fig. 21 - w widoku bocznym tulejową półkrzywkę kłową, a fig. 22 - jej widok od strony kłów, fig. 23 widok ścianki płytowej głowicy wodzącej, fig. 24 - widok boczny teowego wodzika rozprowadzającego, a fig. 25 - tenże wodzik w widoku A oznaczonym na fig. 24, fig. 26 - oś tulejkową z czopami w przekroju osiowym, fig. 27 - tulejkę dystansową w przekroju osiowym, fig. 28 - palec prowadzący w widoku w kierunku otworu na oś, fig. 29 - tenże palec prowadzący w widoku w kierunku A oznaczonym na fig. 28, fig. 30 - w widoku z góry prefabrykat nierozdzielnych półnakrętek specjalnych, fig. 31 - tenże prefabrykat w widoku B oznaczonym na fig. 30, fig. 32 - podział prefabrykatu na dwie półnakrętki specjalne, fig. 33 - przepust tulejowy z gniazdem w półprzekroju osiowym i w półwidoku, fig. 34 - przepust tulejowy w widoku D oznaczonym na fig. 33, fig. 35 - przepust tulejowy z gniazdem w widoku C oznaczonym na fig. 33, a fig. 36 - przekrój A-A przepustu tulejowego oznaczony na fig. 35, fig. 37 - ramę nośną w widoku bocznym, a fig. 38 - tę samą ramę w widoku z góry, zaś fig. 39 - szczegół A palca prowadzącego oznaczony na fig. 29. Mechanizm wodzący nawijarki według wynalazku zbudowany jest z zespołów i podzespołów logicznie ze sobą powiązanych. Na ramie nośnej C zabudowany jest od góry zespół wodzący A zestawiony z podzespołu ułożyskowanych śrub pociągowych Ą1, kinematycznie związanych z nimi głowicy wodzącej Ą2 i podzespołu przekazywania napędu Ą3 stanowiącego przekładnię kół zębatych 15 i 16 osadzonych na końcówkach gładkich 3.4 i 4.4 śrub pociągowych 3 i 4. Rama nośna C jest płaska, jednoobwodowa, czworokątna, w której wyróżniono podłużnice 23 oraz poprzeczki łączącą 23.1 i zamykającą 23.2. Z ramą nośną C rozłącznie łączone są wysięgniki kątownikowe 24, które mocuje się w konstrukcji nośnej E, będącej nośnikiem dla mechanizmu wodzącego nawijarki i dodatkowych zespołów, które nie są przedmiotem wynalazku. Wysięgniki 24, podłużnice 23 i poprzeczka łącząca 23.1 są tak usytuowane w ramie nośnej C, że ich poziome półki mają układ sufitowy, a więc leżą w jednej płaszczyźnie, ułatwiającej montaż zespołów. Pionowo, do podłużnic 23 ramy nośnej C podwieszony jest zespół przełączający B zestawiony z ceowego elementu prowadnicowego B1, do którego podwieszony jest z kolei ceowy element ze ślizgiem B2 a rozłącznie z ceowym elementem prowadnicowym B1 i połączona jest ramkowa prowadnica pomocnicza B3. Podzespół ułożyskowanych śrub pociągowych 11 składa się z kątowych wsporników łożyskowych 1 zaopatrzonych w oprawy łożyskowe 2 i otwory 2.1 pod śruby mocujące. W oprawach łożyskowych 2 ułożyskowane są dwie śruby pociągowe 3 i 4 o różnej długości. Krótsza śruba 3 jest stopniowanym wałkiem z gwintowaną częścią 3.1 gwintem trapezowym, gładkimi częściami 3.5 i 3.6 przechodzącymi w czopy łożyskowe 3.2 i końcówki 3.3 i 3.4 z tym, że na końcówce 3.4 osadzone jest koło zębate. Podobnie wykonana jest dłuższa śruba pociągowa 4: między końcówkami wałka jest część gwintowana 4.1 gwintem trapezowym, za nią z jednej i drugiej strony części gładkie 4.5 i 4.6, po nich czopy łożyskowe 4.2 oraz końcówki: krótka 4.4 pod koło zębate i długa 4.3, na której kolejno od czopa łożyskowego w kierunku końca wałka osadza się sprężynę śrubową 29, tulejową, kołnierzową półkrzywkę kłową 28, do kołnierza 28.1, której zamocowane jest nitami 28.2 koło łańcuchowe 26 tworzące z łańcuchem 25 napęd D i współpracującą z wymienioną już tulejową półkrzywką kołnierzową kłową 28 drugą tulejową półkrzywkę kłową zablokowaną na gładkiej końcówce 4.3 śruby pociągowej 4 śrubami 30 z nakrętkami 31, wkręconymi w otwory gwintowane 27.1 wykonane w pobocznicy tulei półkrzywki 27. Na śrubach pociągowych 3 i 4 w pobliżu wsporników łożyskowych 1 osadzone są tulejki maskujące długie 5 i krótkie 6. Ze śrubami pociągowymi 3 i 4 połączona jest kinematycznie głowica wodząca Ą2, która zbudowana jest z dwóch równolegle rozstawionych ścianek płytowych 7, z dwóch przepustów tulejowych 14, przeprowadzonych przez otwory montażowe 7.1 ścianek płytowych, z palca prowadzącego 11 zamocowanego między ściankami płytowymi 7 na osi tulejkowej 10 przesuniętej przez otwór 11.4 palca prowadzącego 11 i osadzonej swoimi czopami 10.1 w otworach 7.2, ścianek 7, dodatkowo dociśniętych śrubą 34 przeprowadzoną przez otwór 10.2 osi tulejkowej 10 i zabezpieczonej nakrętką 35 i z teowego wodzika rozprowadzającego 8 zamocowanego między ściankami 7 swoją poprzeczkę 8.1 przy pomocy śrub przeprowadzonych przez współosiowe otwory 7.4 w ściankach płytowych 7 i przez odpowiednie otwory 8.2 poprzeczki 8.1 wodzika 8. Słupek 8.3 wodzika rozprowadzającego 8 jest widełką spiętą na końcu podwójnym walcowym elementem ślizgowym 8.4 ze szczeliną przepustową 8.5. Ścianki płytowe 7 są skręcone śrubami 32 przeprowadzonymi przez otwory 7.3 ścianek płytowych 7, wykonanych wzdłuż dwóch krawędzi, po uprzednim wsunięciu między ścianki 7 tulejek dy-

PL 205 900 B1

5

stansowych i zabezpieczonymi nakrętkami 33. Palec prowadzący 11 u góry wykonany jest w postaci widełki 11.5, w której ściankach 11.7 wykonane są po dwa otwory 11.6 do zamocowania ruchowo przy pomocy sworzni 13.1 półnakrętek specjalnych 13 z naciętym gwintem trapezowym, zwróconych półotworami gwintowanymi na zewnątrz obrysu widełkowej części palca prowadzącego 11, a u dołu palec 11 na dwóch przeciwnych sobie ściankach posiada wykonane podcięcia 11.3 w postaci odsadzeń, a między nimi w materiale palca 11 wykonane są dwa wcięcia szczelinowe 11.2, które kształtują trzy zęby prowadzące 11.1, przy czym ścianki 11.7 widełki 11.5 oraz zęby prowadzące 11.1 są do siebie prostopadłe. Półnakrętka specjalna 13 jest kostką o obrysie - w widoku w kierunku osi półotworu gwintowanego 13.2 - prostokąta o jednym łukowym boku, w pobliżu którego wykonany jest otwór 13.3 do zamocowania półnakrętki specjalnej 13 w przestrzeni widełki 11.5, a półotwór gwintowany 13.2 wykonany jest w grubości materiału naprzeciw łukowego boku. Półnakrętki specjalne 13 wykonuje się z elementu wyjściowego 12, który w widoku w kierunku otworu gwintowanego 12.1 ma obrys prostokąta z łukowymi krótszymi bokami, w pobliżu, których na osi symetrii równoległej do dłuższego boku wykonane są dwa otwory 13.3, zaś w płaszczyznach ścianek prostopadłych do osi otworu gwintowanego 13.2 wykonane są sfrezowania począwszy od łukowych boków, a kończąc na prostoliniowych krawędziach pochylonych w stosunku do osi symetrii poprzecznej tak, że te krawędzie obejmują zarys gwintu i wyznaczają one odsadzenia 12.2 z obydwóch stron o kształcie trapezu równoramiennego, którego boki obejmują zarys gwintu, a następnie wykonuje się cięcie 12.3 w celu uzyskania symetrycznych połówek stanowiących półnakrętki specjalne 13. Tulejowy przepust 14 wykonany jest w postaci stopniowanej z zewnątrz tulei z pogrubieniem symetrycznie rozłożonym względem poprzecznej osi symetrii i tulejowymi czopami 14.1, które przeprowadza się przez otwory montażowe 7.1 ścianek płytowych 7 aż do oparcia ich o płaszczyzny oporowe pogrubienia. W czopach tulejowych 14.1 wykonane są wytoczenia o określonej długości w celu wtłoczenia w nie tulejek - panewek 14.2. Gniazdo 14.3 w tulejowym przepuście 14 powstaje przez wycięcie połowy pogrubienia i pozostawienie mostka 14.4. Podczas montażu w gniazdach 14.3 mieszczą się półnakrętki specjalne 13. W zespole przełączającym B podwieszonym do ramy nośnej C występują ceowy element prowadnicowy B1 i podwieszony do niego ceowy element ze ślizgiem B2. Pierwszy z nich posiada płytowe półki podwieszające 17, mające obrys prostokąta ze ściętym narożem i zaopatrzone wzdłuż górnej krawędzi otwory 17.1 do zamocowania. Środnikiem elementu ceowego B1 jest prowadnica kątownikowa 18 posiadająca w rozstawieniu wykonane w pionowej półce wycięcia 18.1 na przejście dolnego końca palca prowadzącego 11. Do poziomej półki prowadnicy kątownikowej 18 zamocowane są na stałe opory kątownikowe 18.2 i 18.3: pierwszy doczołowo do naroża kątowego prowadnicy 18, a drugi nakładkowo od spodu półki poziomej tejże prowadnicy 18. W pionowych półkach oporów kątownikowych 18.2 i 18.3 wykonane są poziome podłużne otwory 18.4. W ceowym elemencie ze ślizgiem B2 jego półki płaskownikowe podwieszające 19 mają ścięcia, które powodują ukośne ustawienie elementu ceowego B2 dające efekt przesunięcia środnika tego elementu, czyli ślizgu dwuszczeblowego stałego 20 lub ślizgu ze szczeblami obrotowymi: nieprzesuwnym 20.1 i uchylnym 20.2 w kierunku słupka 8.3 teowego wodzika rozprowadzającego 8. Z ceowym elementem prowadnicowym B1 połączona jest rozłącznie ramkowa prowadnica pomocnicza B3, która ma obrys prostokąta z dłuższymi bokami, stanowiącymi pręty prowadzące 21 i spinającymi je prętami 22, które swoją długością wystają poza obrys ramki, przy czym te właśnie pręty 22 wprowadzone są w podłużne otwory 18.4 oporów kątownikowych 18.2 i 18.3, a następnie zakładane są na nie pierścienie osadcze dolne 22.3 sprężyny śrubowe 22.2, pierścienie osadcze górne 22.4 oraz nakręca na gwintowane końce 22.1 prętów spinających 22 nakrętek 22.5 po założeniu podkładek 22.6. Pręty prowadzące 21 ramkowej prowadnicy pomocniczej B3 obejmują prowadnicę kątownikową 18, po której przesuwa się palec prowadzący 11, przy czym zawsze jedna ze sprężyn 22.2 jest napięta, co powoduje po wejściu dolnego końca palca prowadzącego 11 w wycięciu 18.1 prowadnicy 18 odchylenie tegoż palca 11, a tym samym sprzęgnięcie się innej pary kinematycznej: półnakrętka specjalna 13 - śruba pociągowa 3 lub 4 i ruch palca 11 w przeciwną stronę.

6

PL 205 900 B1

Zastrzeżenia patentowe 1. Mechanizm wodzący nawijarki zaopatrzony w dwie równoległe między sobą śruby pociągowe ułożyskowane we wspornikach łożyskowych, w przekładnię kół zębatych osadzonych na końcówkach obydwóch śrub z ich jednego końca do napędu jednej śruby i w napęd drugiej śruby, znamienny tym, że zbudowany jest z szeregu zespołów skojarzonych ze sobą konstrukcyjnie i kinematycznie w logiczną całość, którą stanowią czworokątna jednoobwodowa, płaska rama nośna (C) z dwoma wysięgnikami kątownikowymi (24), łączonymi z nią rozłącznie, do zamocowania ramy nośnej (C) w konstrukcji nośnej (E), na której osadzony jest mechanizm wodzący nawijarki, przy czym na podłużnicach (23) ramy nośnej (C) od góry, zamocowany jest zespół wodzący (A) zaopatrzony w głowicę wodzącą (A2), kinematycznie połączoną ze znanymi śrubami pociągowymi, zaś pionowo do boków podłużnic (23) ramy nośnej (C) podwieszony jest zespół przełączający (B), złożony z ceowego elementu prowadnicowego (B1) i podwieszonego do niego ceowego elementu ze ślizgiem (B2), zaopatrzonego w ślizg dwuszczeblowy stały (20) lub dwuszczeblowy z obrotowymi szczeblami, w tym jeden nieprzesuwny (20.1) i jeden uchylny (20.2) oraz rozłącznie połączoną z ceowym elementem prowadnicowym (B1), z zachowaniem luzów eksploatacyjnych, ramkową prowadnicę pomocniczą (B3) o obrysie prostokąta, którego dłuższe boki stanowiące szczeble prowadzące (21) są spięte prętami (22) wychodzącymi długością poza obrys prostokąta, po jednym z każdej strony, a przy tym podłużnice (23) ramy nośnej (C) i poprzeczki łącząca (23.1) i zamykająca (23.2), jak również wysięgniki kątownikowe (24), są elementami kątownikowymi tak usytuowanymi w ramie nośnej (C), że za wyjątkiem poziomej półki w poprzeczce zamykającej (23.3), ich poziome półki mają układ sufitowy i tworzą korzystną płaszczyznę montażową, a wysięgniki kątownikowe (24) są mocowane w konstrukcji nośnej (E) nierozłącznie lub rozłącznie, ale w sposób trwały, a ponadto znana napędzana śrubą pociągową (4) po stronie napędu na długości gładkiej końcówki (4.3) śruby pociągowej (4), od oprawy łożyskowej (2) do czoła tej końcówki (4.3), posiada osadzone kolejno sprężynę śrubową (29), tulejową, kołnierzową półkrzywkę kłową (28) z zamocowanym do jej kołnierza (28.1) kołem łańcuchowym (26) i współpracującą z nią drugą tulejową półkrzywkę kłową (27), zablokowaną na gładkiej końcówce (4.3) śruby pociągowej (4) przy pomocy dwóch śrub wkręconych w gwintowane otwory wykonane w pobocznicy tulei półkrzywki (27), a poza tym głowica wodząca (A2) zbudowana jest z dwóch rozstawionych równolegle ścianek płytowych (7), skręconych śrubami (32) przeprowadzonymi przez współosiowe otwory (7.3) w ściankach, wykonane wzdłuż dwóch krawędzi i tulejki dystansowe (9) wstawione między ścianki płytowe (7), z dwóch tulejowych przepustów (14) z gniazdami (14.3) przeprowadzonych przez otwory montażowe (7.1) ścianek płytowych (7), z palca prowadzącego (11) zamocowanego wahliwie między ściankami płytowymi (7) na osi tulejowej (10), umieszczonej w otworze (11.4) palca (11) i osadzonej swoimi czopami (10.1) w grubości ścianek płytowych (7), dociśniętych dodatkowo śrubą (34) i wprowadzonego swą górną częścią pomiędzy tulejowe przepusty (14) w ich gniazda (14.3), a także z teowego wodzika rozprowadzającego (8), zamocowanego swoją poprzeczką (8.1) pomiędzy ściankami płytowymi (7) przy pomocy śrub (32) przeprowadzonych przez współosiowe otwory (7.4) w ściankach płytowych (7) i odpowiednie otwory (8.2) w poprzeczce (8.1) teowego wodzika rozprowadzającego (8), którego słupek ukształtowany jest jako widełka (8.3) spięta na końcu przeciwnym do poprzeczki (8.1) wodzika (8) podwójnym, walcowym elementem ślizgowym (8.4) z przepustem szczelinowym (8.5) pośrodku, zaś ceowy element prowadnicowy (B1) zespołu przełączającego (B) składa się z płytowych półek podwieszających (17) o obrysie prostokąta ze ściętym narożem, zaopatrzonych w otwory (17.1) do mocowania na podłużnicach (23) ramy nośnej (C), związanych trwale środnikiem w postaci prowadnicy kątownikowej (18), w której pionowej półce wykonane są w rozstawieniu dwa wycięcia (18.1) na przejście z niewielkim luzem dolnego końca palca prowadzącego (11) w jego ruchu wzdłuż prowadnicy kątownikowej (18), a w pobliżu płytowych półek podwieszających (17) do poziomej półki kątownikowej prowadnicy (18) zamocowane są trwale dwa opory kątownikowe (18.2) i (18.3) w tym jeden (18.2) doczołowo poziomą półką do naroża kątowego prowadnicy kątownikowej (18), a drugi (18.3) nakładkowo poziomą półką od dołu do poziomej półki kątownikowej prowadnicy (18), przy czym opory kątownikowe (18.2) i (18.3) w pionowych półkach mają poziome podłużne otwory (18.4), a poza tym ceowy element ze ślizgiem (B2) posiada na końcach płaskownikowych półek podwieszających (19) ścięcia, dzięki którym płaszczyzna wyznaczona przez ceowy obrys elementu jest pochylona względem poziomej półki kątownikowej prowadnicy (18) tak, że środnik ceowego elementu ze ślizgiem (B2) w postaci tego właśnie ślizgu (20) i (20.1, 20.2) przesunięty jest w kierunku słupka (8.3) teowego wodzika rozprowadzającego (8).

PL 205 900 B1

7

2. Mechanizm wodzący nawijarki według zastrz. 1, znamienny tym, że palec prowadzący (11) od góry ukształtowany jest w postaci widełki (11.5) z dwoma rozstawionymi otworami (11.6) w każdej ze ścianek (11.7) widełki (11.5), w których to otworach przy pomocy sworzni (13.1) zamontowane są ruchowo w przestrzeni widełki (11.5) dwie półnakrętki specjalne (13) z naciętym gwintem trapezowym, zwrócone półotworami gwintowanymi na zewnątrz obrysu widełkowej części palca prowadzącego (11), zaś od dołu ów palec posiada na dwóch zewnętrznych ściankach podcięcia (11.3) w postaci odsadzeń o określonej długości i grubości, a w pozostałym materiale między odsadzeniami wykonane są dwa wcięcia szczelinowe (11.2) kształtujące trzy zęby prowadzące (11.1) o wysokości mniejszej od długości podcięć (11.3), przy czym płaszczyzny symetrii przesunięte przez środkowy ząb prowadzący i widełkowe wybranie są do siebie prostopadłe. 3. Mechanizm wodzący nawijarki według zastrz. 2, znamienny tym, że półnakrętka specjalna (13) jest kostką o obrysie - w widoku w kierunku osi półotworu gwintowanego (13.2) - prostokąta o łukowym jednym dłuższym boku, w pobliżu którego, na osi symetrii kostki, wykonany jest przelotowy otwór (13.3) w grubości kostki do jej mocowania w widełce (11.5) palca prowadzącego (11), a półotwór gwintowany (13.2) usytuowany jest naprzeciw łukowego boku w grubości kostki, przy czym na grubości kostki od łukowego boku w kierunku półotworu gwintowanego (13.2) wykonane są dwa równoległe sfrezowania, których krawędź w pobliżu półotworu gwintowanego (13.2) jest prostoliniowa i pochylona pod kątem do liniowego dłuższego boku tak, że po zsunięciu obydwóch półnakrętek (13) półotworami tworzącymi obrys całego otworu gwintowanego utworzone jest odsadzenie od strony obydwóch płaszczyzn tworzących grubość półnakrętek (13) o kształcie trapezu równoramiennego, którego boki obejmują obrys gwintu otworu. 4. Mechanizm wodzący nawijarki według zastrz. 1, znamienny tym, że tulejowy przepust (14) z gniazdem (14.3) jest stopniowaną zewnętrznie tuleją z pogrubieniem symetrycznie położonym względem osi symetrii poprzecznej o długości równej rozstawowi ścianek płytowych (7) głowicy wodzącej (A2) i gniazdem przelotowym (14.3) w postaci wycięcia poprzecznie połowy pogrubienia z pozostawieniem mostka (14.4), zaś w czopach tulejowych (14.1) tulejowego przepustu (14) wykonane są wytoczenia o określonej długości na wtłoczenie tulejek - panewek (14.2). 5. Mechanizm wodzący nawijarki według zastrz. 1, znamienny tym, że ramkowa prowadnica pomocnicza (B3) połączona jest z ceowym elementem prowadnicowym (B1) w ten sposób, że pręty spinające (22) szczeble prowadzące (21) prowadnicy ramkowej (B3) wsuwa się w otwory podłużne (18.4) oporów kątownikowych (18.2) i (18.3) tak, aby szczeble prowadzące (21) obejmowały prowadnicę kątownikową (18) z zazębionym z nią palcem prowadzącym (11) głowicy wodzącej (A2), nakłada się na wystające pręty spinające (22), posiadające gwintowane końcówki (22.1), pierścienie osadcze dolne (22.3), a na nich opiera się sprężyny śrubowe (22.2) oraz zabezpiecza je przed zsunięciem nakrętkami (22.5) po uprzednim założeniu pierścieni osadczych górnych (22.4) oraz podkładek (22.6).

8

PL 205 900 B1

Rysunki

PL 205 900 B1

9

10

PL 205 900 B1

PL 205 900 B1

11

12

PL 205 900 B1

PL 205 900 B1

13

14

PL 205 900 B1

PL 205 900 B1

15

16

PL 205 900 B1

Departament Wydawnictw UP RP Cena 4,00 zł.

View more...

Comments

Copyright © 2017 UPDOC Inc.